தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

12/18/2011

ஒ மனமே!!!யோசித்துப்பார்க்கையில்அது உண்மை என்று தான்


தோணுகிறது


எப்போதும் வேண்டும் என்று கூறும் ஒன்று


எப்போதும் வேண்டாம் என்று கூறும் ஒன்று


பரவாயில்லை,


பிறகு பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறும் ஒன்று


ஆக மூன்று மனதுகள்


சரிதானே ?


ஆம் சரிதான்


என்று கூறியது


நான்காவது மனது


கருத்துகள் இல்லை: