தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

4/29/2012

பெண்ணே

இறந்தவர்களுடன்

பேசுவதற்கான

மாந்திரிகர்களைக்

கண்டிருக்கிறேன்

பெண்ணே

இறந்துவிட்ட

உன் இதயத்துடன்

எப்படி பேச!!!!!

கருத்துகள் இல்லை: