தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

5/28/2011

தயக்கம்

மறைவோம் எனத் தெரிந்தும்
உதயமாக மறுப்பதில்லை சூரியன்
உதிர்வோம் எனத் தெரிந்தும்
மலர மறுப்பதில்லை மலர்
தேய்வோம் எனத் தெரிந்தும்
ஒளிர மறுப்பதில்லை நிலா
இன்பமும் துன்பமும்
சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை
எனத் தெரிந்தும்
வாழத் தயங்கலாமோ.

கருத்துகள் இல்லை: