தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

7/10/2010

இன்றைய சிந்தனை
நல்ல மனது இருப்பவருக்கு கடவுள் சந்தர்ப்பம் கொடுப்பதில்லை....
சந்தர்ப்பம் இருப்பவருக்கு கடவுள் நல்ல மனம் கொடுப்பதில்லை..........

கருத்துகள் இல்லை: