தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/24/2012

எனக்கும்...

எனக்கும்... 

சில நேரங்களில் லட்சியங்கள் தோன்றும்*
பெரிய எழுத்தாளனாகவேண்டுமென்றும். ..

பெரிய கவிஞனாகவேண்டுமென்றும்...*
என்ன செய்வது?

இதோ...கிளம்பிவிட்டேன்...*
காலையில் வேலைக்குபோனால் தானே

நாளைக்கு சாப்பிட முடியும்..!

கருத்துகள் இல்லை: