தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/27/2012

"நான் ஒரு கைநாட்டு"

உலகிலே அதிக கையெழுத்து
போடுபவர் ஆசிரியர்
அந்த கையெழுத்து
மதிப்பீட்டின் மகுடம்

தேர்ச்சி அட்டையில்
திட்டுகளோடு கையெழுத்தை
போடுவார் அப்பா

காதலர்கள் கடிதத்தில்
பெரும்பாலும் காணப்படும்
இரத்த கையெழுத்து

பிரபலங்கள் விசிறிகளுக்கு
போடுவதோ போலி
கையெழுத்து

ஆட்சியாளர்கள், பெரியோர்கள்
கையில் சிக்கிவிட்டது
பச்சை கையெழுத்து

புத்தக கடையில்
விற்பனையாகும் கவியின்
கையெழுத்து

நிறைய பத்திரத்தில்
பதிந்திருக்கிறது
உண்மைக்கு புறம்பான
கையெழுத்து

யாரும் என்னிடம்
கையெழுத்து கேட்க வேண்டாம்!
"நான் ஒரு கைநாட்டு"

கருத்துகள் இல்லை: