தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/11/2011

எதுவும் தெரியாது ...தோற்றுப் பாருங்கள்
ஒருமுறை சந்தோசமாய்...
வெற்றிகள் வித்தியாசமாய்
தெரியாது!!!


கோபித்துப் பாருங்கள்
ஒருமுறை உங்களை....
பிறர் குற்றங்கள் வித்தியாசமாய்
தெரியாது!!!


சிரித்துப் பாருங்கள்
ஒருமுறை..துக்கத்தில்.
வலிகள் வித்தியாசமாய்
தெரியாது...

கருத்துகள் இல்லை: