தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/21/2010

வெற்றி ! வெற்றி !! வெற்றி !!!

முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்லும் போது அது எவ்வளவு
சிறிதாயிருந்தாலும் பரவாயில்லை,அடி எடுத்து வையுங்கள்

சிந்தனையும் செயலும் ஒன்றாகிவிட்டால் வாழ்க்கையில்
வெற்றியை எளதில் பெற்று விடலாம்.

கருத்துகள் இல்லை: