தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/31/2010

உயிரில் ஊருவதுதான் காதல் !

காதல் மனதில் முளைப்பதில்லை
மனதின் முடிவில்தான்
காதல் தொடங்குகிறது !

மனம் ஆசைகளை உருவாக்கும்
கருவி மட்டுமே
அதையும் தாண்டி
உயிரில் ஊருவதுதான் காதல் !

கருத்துகள் இல்லை: