தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

9/19/2010

நட்பூ

உங்களை
நட்பென்று சொல்வதை விட
நாளென்று சொல்லவே
விரும்புகிறேன்........

நட்பு காணாத நாட்கள் நகரும்
நாள் காணாது
நொடி ஒன்று
பிறக்குமோ?

ஆதலால் தான்
உங்களை நட்பென்று
சொல்வதை விட
நாள் என்று சொல்லவே
விரும்புகிறேன்........

கருத்துகள் இல்லை: